Lesnění

lesneni-sign500barva_2

Provozní řád dětského klubu „Lesnění“ (dále jen klub) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence dětí, rodičů, pracovníků a podává přehled a informace o fungování klubu. Je součástí závazných vnitřních pravidel provozujícího Spolku Kuskoles

1. Provozní informace

1.1 Kontakty
Zázemí klubu se nachází na adrese:
Mašatova 1034/2b, Praha 4 Kunratice.
E-mail: info@lesneni.cz Telefon: 605 555 230
Web: lesneni.cz
Facebook: www.facebook.com/lesneni

1.2 Provozní podmínky
V oblasti hygienických podmínek se klub dobrovolně řídí Vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, zejména § 9 “Lesní mateřské školky”.
Klub dodržuje organizaci školního roku, tak jak ji pro daný rok vyhlásilo MŠMT ČR. Tzn. že klub obvykle nezajišťuje péči v době školních prázdnin a státních svátků.
Provoz klubu je celodenní: 8:00–17:00 hod.
Obvyklý počet dětí ve skupině je do 16 dětí.
Stravování dětí v klubu je zajištěno externím dodavatelem.

1.3 Zázemí
Zázemím klubu je zahrada, jurta s krytou verandou a sociální zařízení. Jurtu je možné vytápět, umožňuje pohodlné sezení dětí a uložení pomůcek a náhradního oblečení. V případě potřeby se zde mohou děti převléknout, ohřát a odpočinout si. Zde probíhá odpolední odpočinek.
Úklid zázemí zajišťují každodenně pedagogové po předání dětí rodičům, dále členové spolku, jejichž úkolem je údržba a péče o zázemí. Úklidy většího rozsahu probíhají s pomocí rodičů na rodičovských brigádách.
Zahrada, ve které jurta stojí je soukromým, rodinným pozemkem, který Lesnění využívá se souhlasem majitelů ve své obvyklé pracovní době a po domluvě i v jinou dobu. Osoby přicházející do Lesnění mohou na zahradě pobývat pouze v přítomnosti pedagogů. Je třeba respektovat soukromí majitelů pozemku. Všichni jsou povinni uposlechnout pokyny pedagogů a především majitelů pozemku. Atrakce na zahradě (houpačky, trampolína, bazén, apod.) nevlastní Lesnění resp. nejsou veřejné a děti je nemohou používat ani v doprovodu rodičů.

2. Zápis a přijetí dítěte

2.1 Zápis dítěte do klubu
Rodiče projeví svůj zájem přihlásit své dítě k docházce do Lesnění vyplněním formuláře Zájem o docházku, kde uvedou svou motivaci, předpokládaný model docházky a základní informace o dítěti. Dítě je následně zařazeno na seznam zájemců.
Před zápisem dítěte do klubu je třeba, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem a koncepcí “Lesnění”. Doporučujeme navštívit klub i s dítětem a osobně se seznámit se zázemím a pedagogy.
Zájemce evidujeme celoročně.
Zápis dětí do klubu na další školní rok se uzavírá obvykle do konce března. Všichni zájemci jsou emailem informováni o výsledku. Aktuální informace sdělujeme na webu lesneni.cz.
V případě uvolnění místa během roku, jsou osloveny a přijímány děti podle seznamu zájemců.

2.2 Přijetí dítěte do Lesnění:
Klub přijímá děti od dovršených tří let věku.
Na přijetí dítěte do klubu není nárok. O přijetí dětí rozhodují pedagogové na základě vyplněného Zájmu o docházku, požadovaného termínu a modelu docházky, přičemž je pro přijetí rozhodující:
• Zralost dítěte pro předškolní docházku
• Sourozenci – mají přednost
• Seznam zájemců
• Kapacita klubu a model docházky
Poté, co klub oznámí rodičům, že dítě může být přijato k docházce ve vybraném nebo jinak dohodnutém termínu a modelu, rodiče odevzdají Přihlášku k členství ve Spolku Kuskoles, Evidenční list dítěte, Vstupní dotazník a následně uzavřou Smlouvu o docházce dítěte do klubu. Poté jim bude sdělena přesná výše členského příspěvku spolku (viz 3.1), číslo účtu a variabilní symbol pro platby. Rodič do 15 dnů od přijetí do Spolku, uhradí předepsaný členský příspěvek na účet spolku.

3. Finance

3.1 Členské příspěvky
Činnost klubu je financována z členských příspěvků Spolku Kuskoles. Výše členských příspěvků se odvozuje od počtu dnů docházky dítěte člena spolku do klubu a je stanovena Příspěvkovým řádem Spolku Kuskoles, který je součástí vnitřních předpisů spolku.
Členské příspěvky nezahrnují stravné.
Spolek je oprávněn jednostranně stanovit novou výši členských příspěvků podle docházky dítěte do klubu, kterou je povinen nejméně 2 měsíce před jejich účinností zaslat e-mailem na adresy rodičů dětí a oznámit na webových stránkách.
Rodiče hradí předepsané členské, měsíční příspěvky do 25. dne předcházejícího měsíce na účet Spolku Kuskoles číslo: 2700843278/2010 a platbu vždy označí přiděleným variabilním symbolem.

3.2 Úhrada jízdného, drobných pomůcek a vstupného na kulturní akce
Úhrady jízdného, drobných pomůcek a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní. Kolik kulturní akce stojí, sdělí pedagog rodičům a rodiče finanční obnos předají pedagogovi při předání dítěte.

3.3 Dary pro Lesnění
Spolek Kuskoles jako provozovatel přijímá finanční či věcné dary určené pro Lesnění.
Možnosti darování:
1. Vkladem na účet Spolku Kuskoles.
2. Věcným darem. Výše věcného daru se určí podle toho, kolik stála nebo obvykle stojí věc, která byla darována.
Potvrzení o daru:
Poté, co obdržíme dar, vypíšeme dárci příjmový pokladní doklad a následně zašleme či předáme dárci:
1. potvrzení o přijatém daru (pokud je to dar do 5 000 Kč)
2. darovací smlouvu (pro dary nad 5 000 Kč)
Dar v minimální výši 1 000 Kč, kdy dárcem je fyzická osoba, 2 000 Kč kdy dárcem je podnikatel (právnická osoba) za rok, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru, které od nás obdržíte, poslouží jako účetní doklad.

4. Předávání, vyzvedávání a omlouvání dětí

4.1 Předávání dítěte
Rodiče předávají dítě od 8.00 do 8.30.
Předávání probíhá v zázemí klubu Mašatova 1034/2, Praha 4-Kunratice, pokud nejsou rodiče předem informováni jinak (v případě společných, výletů, slavností, návštěv kulturních akcí apod.).
Klub přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předáním dítěte pedagogovi klubu, tj. podáním ruky dítěte pedagogovi za přítomnosti rodiče. Předáním dítěte zpět rodiči, stejným způsobem, odpovědnost klubu a pedagoga za dítě končí.
Rodič při předávání dítěte informuje pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, nevyspání, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v klubu (viz 5.6)
Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte (viz 5.7).
Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění programu a provozu klubu.
Pokud rodiče bez domluvy nedodrží začátek programu (tj. 8.30), dítě nemůže být pro daný den přijato.

4.2 Vyzvedávání dítěte
Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo jimi pověřenými osobami (uvedenými v Evidenčním listu dítěte) je po obědě od 12.30 do 13.00 hod. a po odpoledním odpočinku od 15.00 do 16.45 hod., tak aby do 17.00 hod. opustili zahradu.
Rodič zkontroluje stav vybavení dítěte potřebné pro další dny programu a podle potřeby doplňuje vybavení v kapsáři, jenž je uložen v zázemí klubu.
Dochvilnost při vyzvedávání je nutná. Rodiče jsou informováni o událostech z průběhu dne ve školce týkajících se jejich dítěte.
V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte, nebo případné situace ohrožující zdraví dítěte (promočení, prochladnutí…) bez možnosti situaci řešit vlastními silami pedagogů klubu, musí být po předchozím oznámení rodičům dítě vyzvednuto bezodkladně.

4.3 Omlouvání dítěte
Rodiče omlouvají své děti předem v systému Webooker.
V případě nepředpokládané absence dítěte v klubu, např. z důvodů náhlého onemocnění či z obdobných vážných důvodů, je třeba dítě omluvit do 8.30 telefonicky pedagogům.
Oběd je možné odhlásit max. 24 hodin dopředu tj. do 11.00 předchozího dne. Neodhlášené obědy je možné do 12.30 vyzvednout pokud to rodiče do 11.00 telefonicky oznámí.

5.1 Pravidla pobytu v Lesnění

Pravidla pobytu v klubu umožňují pedagogům i dětem společně, bezpečně se pohybovat a fungovat v lesním prostředí. Pravidla nejsou dětem vštěpovány jako dogma, ale jsou jim vysvětlena formou společné domluvy na začátku školního roku. Jsou dětem pravidelně připomínány, tak aby se staly přirozenou součástí společného fungování skupiny. Na základě zkušeností se mohou po společné domluvě upravovat a doplňovat.

5.1.1 Univerzální pravidla
• Nesmí to bolet!
• Slova „nedělej mi to, to se mi nelíbí“ jsou označení situace, která je někomu nepříjemná a je nutno ji okamžitě ukončit.
• Pokud mě pedagog volá jménem, vždy mu slyšitelně odpovím.
• Do klubu si nenosíme hračky z domova (lze si přinést „plyšáka“ na spaní).
• Do klubu nenosíme, ani zde nekonzumujeme nezdravé pamlsky a žvýkačky.
• Nikde nenecháváme odpadky.
• Hlídáme si své věci, batůžky, oblečení a dáváme je na určené místo.
• Vzdálit od skupiny nebo určeného místa se můžeme pouze se souhlasem pedagoga.
• Manipulujeme s klacky jen o délce, kterou jsme schopni kontrolovat. Klacky nesmíme dávat do výšky obličeje. Klackem nesmíme bodat a šermovat proti druhému.
• Na stromy lezeme pouze v přítomnosti pedagoga a jen do takové výšky, ze které umíme bez pomoci sami slézt.
• Na „signál“ – pískání na prsty nebo píšťalku – ihned běžíme k pedagogovi, který pískal.
• Cizí psy hladíme pouze se souhlasem majitele a pedagoga.

5.1.2 Pravidla zázemí
• V krytém zázemí (jurta atd.) nekřičíme a neběháme.
• Nenecháváme otevřenou branku.
• Věci, se kterými jsme si hráli nebo pracovali, uklidíme zpět na místo.
• Na zahradě nelezeme na keře a stromy.
• Bez svolení pedagoga nevstupujeme do budov.

5.1.3 Pravidla lesa
• Venku sbíráme pouze předměty, které patří do přírody. Nedotýkáme se odpadků, zahozených a zapomenutých, nepřírodních předmětů („nevyrostlo to v přírodě“).
• Pohybujeme se vždy společně ve skupině. Od pedagoga můžeme být daleko pouze tak, abychom se s ním vzájemně viděli a slyšeli.
• Při cestě čekáme vždy na rozcestí nebo na domluveném místě.
• Bez dovolení pedagoga nejíme nic nalezeného, i když to známe.
• Hub se nedotýkáme nikdy. Ani když jsou jedlé a známé.
• Potřebu vykonáváme na místě určeném pedagogem.

5.1.4 Pravidla ve městě a dopravních prostředcích
• Při přecházení silnice a při nastupování i vystupování do a z dopravního prostředku jde vždy první jeden pedagog a poslední druhý pedagog.
• V dopravním prostředku se vždy dobře držíme tyče nebo sedíme na místě.
• V dopravním prostředku si povídáme tiše, abychom nerušili řidiče a spolucestující.

5.1.5 Ohňová pravidla
• U ohně je vždy s dětmi přítomen pedagog.
• Okolo ohniště přecházíme pouze vně kruhu, ve kterém se sedí.
• Veškerá manipulace s ohněm je dovolena dětem až po domluvě s pedagogem (přikládání do ohně, opékání, zapalování a hašení ohniště).
• V blízkosti ohně neběháme.

5.1.6 Pravidla jídla
• K jídlu (svačina, oběd) se vždy společně scházíme na jedno místo.
• U jídla sedíme, nekřičíme a nezpíváme. Můžeme si klidně povídat.
• Po svačině si vše uklidíme do batůžku.
• Po obědě zasuneme židličku, odneseme a umyjeme nádobí, uklidíme (utřeme) své místo.

5.2 Harmonogram dne v klubu

8.00—8.30
Příchod dětí do zázemí klubu, volné hry a činnosti

8.30—12.00
Ranní kruh, svačina, řízená a volná činnost v lese nebo v zázemí

12.00—12.30
Oběd

12.30—13.00
Vyzvedávání dětí, příprava na odpočinek

13.00—15.00
Odpolední odpočinek a případné zájmové kroužky

15.00—16.45
Vyzvedávání dětí a případné zájmové kroužky

Do 17.00 hod. rodiče s dětmi opustí zázemí klubu tj. zahradu.

5.3 Pedagogičtí pracovníci

Spolek Kuskoles zaměstnává 4 pedagogy dětského klubu Lesnění

Pedagog na plný úvazek: Petra Lukačovičová
Pedagog na plnný úvazek: Ing. arch. Tereza Liznová
Pedagog na částečný úvazek: Bc. Alice Kramářová
Pedagog na částečný úvazek: Martina Havlíčková

Během denního programu pracují se skupinou dva pedagogové.
Bližší informace o pedagozích naleznete na internetových stránkách lesneni.cz
Po domluvě s pedagogem se mohou programu klubu účastnit dobrovolníci, studenti na praxi nebo rodiče.
Při práci s dětmi uplatňují pedagogové zejména zásady „Respektovat a být respektován“, environmentální výchovy, výchovy k udržitelnému rozvoji a další.

5.4 Spolupráce a komunikace s rodiči

Chod klubu by se neobešel bez spolupráce s rodiči.

Komunitní způsob fungování klubu je nedílnou součástí jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí kladné prostředí pro výchovu dětí.

Dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči jsou vystavěny na základě spolupráce a možnosti společných prožitků (společné akce s rodiči, rodičovské schůzky, klubové slavnosti, brigády atd.)
Rodiče se podílejí na přípravě aktivit pořádaných pro děti klubu (příprava na slavností, narozeniny dětí, organizace spolujízd atd.)
Rodiče se mohou podílet na chodu klubu (spolupráce na brigádách, materiální výpomoc, dotace atd.).

Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu klubu, rodič má právo svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovného programu. Za tímto účelem se může obracet také na členy Rodičovské rady.
Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogem.

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v klubu na www.facebook.com/lesneni, případně emailem nebo formou rodičovské schůzky. Důležité informace trvalejšího charakteru jsou zveřejněny na www.lesneni.cz.

Záležitosti spadající do kompetence pedagoga řeší rodič s pedagogem. V případě, že jde o záležitost, o které je třeba informovat vedení klubu, obrací se rodič na vedoucího pedagoga.

Rodičovská schůzka
Program setkání připravuje klub spolu s rodiči, každý může do předem stanovené doby doplnit svá témata. Pozvánku s programem rozesílá klub nejpozději týden předem emailem. Rodiče jsou povinni se pravidelných setkání účastnit z důvodu zajištění oboustranné informovanosti a spokojenosti. Rodičovská schůzka se odehrává obvykle 1× za půl roku, případně dle potřeby.

Slavnost pro rodiče s dětmi
Několikrát do roka se koná společná slavnost pro rodiče s dětmi. Kde děti seznamují rodiče s vlastní prací v klubu za dané období. Vychází z přírodních cyklů, lidových tradic a svátků.
Rodiče podporují úsilí Lesnění o rozvoj samostatnosti dětí. Vedou děti k samostatnému převlékání, obouvání a stolování.

5.5 Stravování

Stravování se skládá ze svačiny, obědu a odpolední svačiny.

1. Svačinku připravují dětem rodiče. Do batůžku je třeba sbalit láhev s pitím a dopolední svačinu, jak je dítě zvyklé. Vše připravit tak, aby se dítě bylo schopno obsloužit samo.
2. Teplý oběd je dodáván externím dodavatelem. Pedagogy je servírován dětem do talířů. Je vždy také připraven dostatek pití. Na dobrý pitný režim dohlíží pedagog.
3. Pokud děti zůstávají v klubu po 15.00 je třeba, aby měly s sebou i trvanlivou svačinu na odpoledne.
Případná potravinová omezení a alergie dětí musí rodiče domluvit s pedagogy předem!
Oběd je možné odhlásit max. 24 hodin dopředu tj. do 11.00 předchozího dne. Neodhlášené obědy je možné do 12.30 vyzvednout pokud je to do 11.00 telefonicky nahlášeno.
Obědy za měsíc se vyúčtovávají zpětně a rodiče neprodleně uhradí stravné na účet Spolku Kuskoles číslo: 2700843278/2010 a platbu vždy označí variabilním symbolem přiděleným dítěti.

5.6 Informace o zdravotním stavu dítěte

Pedagog při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.

Rodič je povinen informovat pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (dítě po nemoci, nevyspalé, závažné okolnosti v rodině…).
Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:

• zvýšená teplota
• kašel a rýma, které jsou pravděpodobně infekční nebo evidentně oslabují dítě
• zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
• průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
• bolest v uchu
• bolest v oblasti břicha
• bolest při močení
• vši
• v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelosa, žloutenka atd.)

Pedagog může odmítnout dítě do klubu přijmout, pokud usoudí, že není dítě zdravé (teplota, silný kašel či zánětlivá rýma apod.)
Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu klubu (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni.
V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno pedagogy a označeno místo nálezu. Pedagogové nález oznamují při vyzvedávání dítěte. Rodiče jsou povinní informovat klub o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem.
Pedagogové mají k dispozici v zázemí klubu plně vybavenou lékárničku. Mimo zázemí nosí příruční, pohotovostní lékárničku.

5.7 Vybavení dětí

Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby děti měly dobré vybavení odpovídající aktuálnímu počasí. Je třeba, aby bylo veškeré vybavení podepsáno jménem dítěte!

Vybavení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič. Dítě má v zázemí klubu (v jurtě) spací pytel, holínky a kapsář s náhradním oblečením, které podle počasí a potřeby doplňuje rodič.

Součástí vybavení dětí v klubu je:
• dětský batůžek s upravitelnými popruhy a prsním pásem
• batůžek by měl obsahovat lahvičku s pitím (v zimě termosku), krabičku na svačinu, kus karimatky či jiný podsedák, pláštěnku, náhradní ponožky, náhradní spodní prádlo a kapesníčky
• outdoorová, uzavřená, nepromokavá obuv
• spacák pro odpolední odpočinek (v jurtě)
• holínky (v jurtě)
• silné ponožky na přezutí do jurty, náhradní spodní prádlo, ponožky, triko, kalhoty…, plyšák na spaní (v kapsáři v jurtě)

Obecná pravidla oblékání do klubu Lesnění
Oblečení má zajistit tepelný komfort bez zapařování a umožňovat volný pohyb dítěte. Je nutné počítat s ušpiněním.
Aby bylo dítě stále v suchu a teple je třeba držet se „cibulovitého“ principu oblékání. To znamená, že je lepší více tenčích vrstev než méně silných. Každá vrstva pak má svojí funkci.
Funkční vrstva: odvádí pot od těla a udržuje ho v suchu. Velikost by měla být těsně na tělo – volnější pot neodvádí. Vhodné jsou přírodní materiály jako merino vlna, hedvábí, bambusová viskóza. Vlna hřeje, i když je vlhká. Má též samočisticí schopnost. Bavlna není vhodná – neumí odvádět pot, pomalu schne a vlhká studí. V zimně se používá vyšší a v létě nižší gramáž funkčního prádla.
Střední vrstva: vytváří vzduchovou vrstvu mezi funkční a vnější vrstvou a tím udržuje tělesnou teplotu. V případě chladného počasí je vhodné vytvořit několik vrstev, které mají zateplující funkci, a dají se snadno podle potřeby svlékat a oblékat. Vhodným materiálem je flís, který dobře hřeje, je prodyšný a rychle schne.
Vnější vrstva: chrání před deštěm, sněhem, větrem i chladem. Měla by být nepromokavá, větru odolná a oděruvzdorná, ale pokud možno zároveň prodyšná. Ideální jsou materiály s funkční membránou nebo se „zátěrem“ (např. softshell). Nepromokavé kalhoty (kombinéza) do deště nebo do sněhu by měly mít gumu nebo pásek pod botu.
Doplňky: v zimě kukla nebo teplá čepice přes uši a nákrčník, rukavice; v létě čepice nebo klobouk proti slunci. Proti vodě a sněhu je vhodné použít nepromokavé holení návleky.
Obuv: nepromokavá a prodyšná – nejlépe membránová. Je třeba ji pravidelně impregnovat. Velikost raději o trochu větší. Vzduchová vrstva takto vytvořená udržuje chodidla v teple. Dalším důvodem je rychlý růst dětské nožky. V těsných botách je zima a nohy trpí.
Při vysokých letních teplotách doporučujeme outdoorové sandály s krytou patou a špičkou, ve kterých je možné chodit i ve vodě.

Tento Provozní řád Lesnění schválila Výkonná rada Spolku Kuskoles


zpět na hlavní stránku


organizace školního roku